Wednesday
00.05.30 Pravachan
00.06.00 Divyavani
00.06.30 Grahdarpan
00.07.00 Nepal1 Samachar
00.07.30 Good Morning Nepal
00.08.00 Good Morning Nepal
00.08.30 Music Dairy1
00.09.00 Nepal1 Samachar
00.09.30 4U
00.10.00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.10.30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.11.00 Sky shop
00.11.30 Geet Lahar
00.11.53 Dial Shop
00.12:00 Meri Sangini
00.12.30 LokLahari
00.13.00 Nepal1 Samachar
00.13.30 Kaslai Afno Bhanu
00.14.00 Kura Compnay
00.14.30 Sky shop
00.15.00 Khula Ijlas
00.15.30 Music Mantra
00.15.53 Dial Shop
00.16.00 Phone a doc 
00.16.30 Music Diary  2
00.17.00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.17.30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.18.00 Pop hitz
00.18.30 Kollywood Bollywood Hollywood
00.19.00 Nepal1 Samachar
00.19.30 Safal Jeewn
00.20.00 4u
00.20.30 Kaslai Afno Bhanu
00.21.00 Vishwa Samachar
00.21.30 Geet Lahar
00.22.00 Nonstop Hits
00.22.30 Nepal1 Samachar
00.23.00 Kaslai Afno Bhanu
00.23.30 Hindi Feature Film
00.00.00 Sky shop
00.00.30 Hindi Feature Film
00.01.00 Hindi Feature Film
00.01.30 Hindi Feature Film
00.02.00 Vishwa Samachar
00.02.30 Hindi Feature Film
00.02.53 Hindi Feature Film
0:03:00 4U
00.03.30 Safal Jeewn
0:04:00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
004:30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.05.00 Meri Sangini