Thursday
00.05.30 Pravachan
00.06.00 Divyavani
00.06.30 Grahdarpan
00.07.00 Nepal1 Samachar
00.07.30 Good Morning Nepal
00.08.00 Good Morning Nepal
00.08.30 Music Dairy1
00.09.00 Nepal1 Samachar
00.09.30 4U
00.10.00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.10.30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.11.00 Sky shop
00.11.30 Geet Lahar
00.11.53 Dial Shop
00.12:00 Dohri Geet
00.12.30 Kollywood Bollywood Hollywood
00.13.00 Nepal1 Samachar
00.13.30 Kaslai Afno Bhanu
00.14.00 Saino… Kehi Bhaana cha
00.14.30 Sky shop
00.15.00 Safal Jeewn
00.15.30 Music Mantra
00.15.53 Dial Shop
00.16.00 Meri Sangini 
00.16.30 Music Diary  2
00.17.00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.17.30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.18.00 Pop hitz
00.18.30 Pokhra.com
00.19.00 Nepal1 Samachar
00.19.30 Puruskar Dus Hazaar
00.20.00 4U
00.20.30 Kaslai Afno Bhanu
00.21.00 Vishwa Samachar
00.21.30 Geet Lahar
00.22.00 Nonstop Hits
00.22.30 Nepal1 Samachar
00.23.00 Kaslai Afno Bhanu
00.23.30 Nepali Feature Film
00.00.00 Sky shop
00.00.30 Nepali Feature Film
00.01.00 Nepali Feature Film
00.01.30 Nepali Feature Film
00.02.00 Vishwa Samachar
00.02.30 Nepali Feature Film
00.02.53 Nepali Feature Film
0:03:00 4U
00.03.30 PDH
0:04:00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
004:30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.05.00 Dohri Geet