Sunday
00.05.30 Pravachan
00.06.00 Divyavani
00.06.30 Grahdarpan
00.07.00 Nepal1 Samachar
00.07.30 Answers with Bayless Conley
00.08.00 Sai Darshan
00.08.30 Music Dairy1
00.09.00 Nepal1 Samachar
00.09.30 Nonstop Hits
00.10.00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.10.30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.11.00 Cinesamjhana
00.11.30 JobJob
00.11.53 Dial Shop
00.12:00 Meri Sangini
00.12.30 Khoj Talas
00.13.00 Nepal1 Samachar
00.13.30 Safal Jeewan
00.14.00 Nepali Feature Film
00.14.30 Nepali Feature Film
00.15.00 Nepali Feature Film
00.15.30 Nepali Feature Film
00.15.53 Nepali Feature Film
00.16.00 Nepali Feature Film
00.16.30 Nepali Feature Film
00.17.00 Bollywood Hitz
00.17.30 Music Dairy2
00.18.00 Kura Company
00.18.30 Kollywood Bollywood Hollywood
00.19.00 Nepal1 Samachar
00.19.30 Nepal's Most Wanted
00.20.00 4u
00.20.30 Kaslai Afno Bhanu
00.21.00 Vishwa Samachar
00.21.30 Geet Lahar
00.22.00 Pop Hitz
00.22.30 Nepal1 Samachar
00.23.00 Kaslai Afno Bhanu
00.23.30 Nepali Feature Film
00.00.00 Sky shop
00.00.30 Nepali Feature Film
00.01.00 Nepali Feature Film
00.01.30 Nepali Feature Film
00.02.00 Vishwa Samachar
00.02.30 Nepali Feature Film
00.02.53 Dial Shop
0:03:00 4U
00.03.30 Nepal's Most Wanted
0:04:00 Music Mantra
004:30 Pop Hits
00.05.00 Meri Sangini