Monday
00.05.30 Pravachan
00.06.00 Divyavani
00.06.30 Grahdarpan
00.07.00 Nepal1 Samachar
00.07.30 Good Morning Nepal
00.08.00 Good Morning Nepal
00.08.30 Music Dairy1
00.09.00 Nepal1 Samachar
00.09.30 4U
00.10.00 Jobjob
00.10.30 Beauty Window
00.11.00 Sky shop
00.11.30 Geet Lahar
00.11.53 Dial Shop
00.12:00 Dohri Geet
00.12.30 Phone a doc 
00.13.00 Nepal1 Samachar
00.13.30 Kaslai Afno Bhanu
00.14.00 Chitrapat
00.14.30 Sky shop
00.15.00 Nepal's Most Wanted
00.15.30 Music Mantra
00.15.53 Dial Shop
00.16.00 Meri Sangani 
00.16.30 Music Diary  2
00.17.00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.17.30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.18.00 Pop hitz
00.18.30 Kollywood Bollywood Hollywood
00.19.00 Nepal1 Samachar
00.19.30 Saino...Kehi Bhannu cha
00.20.00 4U
00.20.30 Kaslai Afno Bhanu
00.21.00 Vishwa Samachar
00.21.30 Geet Lahar
00.22.00 Nonstop Hits
00.22.30 Nepal1 Samachar
00.23.00 Kaslai Afno Bhanu
00.23.30 Music Mantra
00.00.00 Sky shop
00.00.30 Pokhra.com
00.01.00 Kollywood Bollywood Hollywood
00.01.30 Pop Hits
00.02.00 Vishwa Samachar
00.02.30 Khoj Talaas 
00.02.53 Khoj Talaas 
0:03:00 4U
00.03.30 Saino...Kehi Bhannu cha
0:04:00 Bhurabhuri ko Halla Khalla
004:30 Bhurabhuri ko Halla Khalla
00.05.00 Dohri Geet